top of page

AMDANOM NI

Mae Ebeneser wedi bod yn eglwys sy'n tystio i'r newyddion da yn Iesu Grist yng Nghaerdydd ers 1826 ac yr ydym yn dal ati i wneud hynny. 

Da ni'n sylweddoli fod pethau wedi newid yn fawr o fewn i gymdeithas tros y blynyddoedd ac yn credu fod yn rhaid i eglwysi newid eu harddull a'u diwylliant tra'n cadw at sylfeini'r ffydd sydd wedi ei rhoi inni yn y Beibl.

Nid oes gennym ein capel ein hunain erbyn hyn ond rydym yn cynnal ein gweithgareddau mewn 3 lleoliad sef, Canolfan yr Eglwys Newydd , Capel y Methodistiaid yr Eglwys Newydd ac mae Angor yn cyfarfod yn Nghanolfan Reach drws nesaf i'r ysgol feithrin yn Grangetown.

Ein gweinIdog

Screenshot 2020-11-04 at 15.50.08.png

Parchedig Dr Alun Tudur

Dyma ein prif weithgareddau

Gwaith Plant

Mae Clwb Sêr ar gyfer plant cynradd yn cael ei gynnal bob bore Sul - yn ystod tymor ysgol - yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. Mae hwn yn weithgaredd Cymraeg sy'n cynnwys stori Feiblaidd, crefft a chân

 

Cynhelir Llanllanast unwaith y mis. Mae hwn eto ar gyfer plant cynradd a'u teuluoedd yn llawn egni, hwyl, crefftau a gemau.

 

Am ragor o wybodaeth a unrhyw un o'r uchod cysylltwch trwy  ebenesercaerdydd1@gmail.com

Angor Grangetown

Cynhelir cyfarfodydd Angor ar yr ail ar pedwerydd Sul o bob mis yng Nghanolfan Reach, Grangetown Caerdydd.

Mae hwn yn gyfarfod cwbl anffurfiol ar gyfer teuluoedd ac unigolion.

Mae gweithgaredd ar gyfer plant yn ystod y cyfarfod

Dewch draw i gael cymdeithas

Chwefror 23.jpg
Llan Llanast new.jpg
Llanllanast

Y mae Llanllanast yn weithgaredd plant a'u teuluoedd sy'n digwydd unwaith y mis.

Cyfle i ddysgu am Iesu mewn awyrgylch cyfeillgar a chynnes a hynny trwy grefft, gemau, cân a chyd-fwyta.

Cliciwch yma er mwyn gweld amserodd a lleoliad y gweithgarwch hwn.

Os hoffech dderbyn ein e-bost wythnosol cysylltwch trwy ebenesercaerdydd1@gmail.com

Group Meeting
Beibl  a Gweddi

Sylweddolwn pa mor bwysig yw ochr ysbrydol ein bywydau, felly rhoddwn bwyslais ar weddi ac astudio'r Beibl.

Cwrdd Gweddi - Pob nos Lun am 7.30 cynhelir cwrdd gweddi yng nghaffi Roundabout y Methodisitiad yn yr Eglwys Newydd.

Ysgol Sul Oedolion - Yn dilyn oedfa'r bore ar yr ail ar trydydd Sul o bob mis.

ODID - Pob pythefnos byddwn yn cynnal astudiaeth Feiblaidd o dŷ i dŷ er mwyn plymio yn ddyfnach i'r gwirioneddau am Dduw  a newyddion da rhyfeddol Cristnogaeth i'n byd cyfoes.

ebenesercaerdydd1@gmail.com

Image by Nico Smit

Mae llawer o angen yn lleol i wasanaethu ein cyd-ddinasyddion. Rydym yn gyson yn casglu arian, bwyd a dillad ar gyfer elusennau lleol. Byddwn hefyd yn helpu elusen Enfys Gobaith yn fisol gyda'u gwaith yn helpu a bwydo'r di-gartref ac ymgeiswyr lloches. 

Ymholiadau pellach -  ebenesercaerdydd1@gmail.com

Grwpiau Gwirfoddoli
Agor y Llyfr

Rydym fel eglwys yn rhan o dim Agor y Llyfr Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Mae Agor y Llyfr yn mynd o amgylch ysgolion i gyflwyno hanesion o'r Beibl i blant.

Rydym angen rhagor o bobl i fod yn rhan o'r criw arbennig hwn. Mae y rhan fwyaf wedi ymddeol, felly os y gallwch helpu byddem yn dra diolchgar. 

Ymholiadau pellach -  ebenesercaerdydd1@gmail.com

Agor y Llyfr.jpg
bottom of page